Go to
Nicolas Coustou

 

louis XIII kneeling

louis XIII kneeling