Go to
Konstantin Yegorovich Makovsky

 

boyaryshnya in a window

boyaryshnya in a window