Go to Toyokuni
Gallery

 

The Kabuki actor Matsumoto Koshiro V

The Kabuki actor Matsumoto Koshiro five