Go to
Twachtman Gallery

 

The White Bridge

The White Bridge