Go to Nikolai Nikolaevich Ge
Gallery

 

golgotha

golgotha