Dong Yuan

c. 934– c. 962 China/Southern School

Click an Image to Enlarge

jiangnan summer
view

 

jiangnan summer view

dongtian mountain
hall

dongtian mountain hall

xiao and xiang
rivers

xiao and xiang rivers