Go to
Worthington Whittredge Gallery

 

a fisherman's windlass

a fisherman's windlass