Go to
Worthington Whittredge Gallery

 

beach scene narragansett bay

beach scene narragansett bay