Go to
Worthington Whittredge Gallery

 

hollyhocks and daylilies

hollyhocks and daylilies