Go to
Yoshitoshi Gallery

 

Shimbashi and Yanagibashi

Shimbashi and Yanagibashi