Go to
Yoshitoshi Gallery

 

The Moon on Musashi Plain

The Moon on Musashi Plain